Privacy

Tevreden BV (hierna te noemen: Tevreden) beschermt de privacy van respondenten op alle onderzoeken die via de Tevreden domeinen worden uitgevoerd, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Alle privacy gevoelige informatie die respondenten verstrekken valt onder deze privacy verklaring. Tevreden spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van respondenten vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in deze privacy verklaring. Middels deze privacy verklaring informeren wij u over hoe u bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

1. Doel gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverzameling door Tevreden is drieledig. Op de eerste plaats streeft Tevreden ernaar Nederland meer tevreden te maken. Dat doen wij door organisaties in staat te stellen onderzoek te doen onder klanten om op basis van de uitkomsten daarvan de kwaliteit van producten en diensten beter aan te laten sluiten op de wensen van de klanten.

Op de tweede plaats kan Tevreden met de verkregen informatie (potentiële) klanten informeren over de ervaringen van (andere) klanten met de betreffende organisaties. Deze informatie maakt het mogelijk betere keuzes te maken.

Op de derde plaats verzamelt en verwerkt Tevreden informatie van bezoekers van onze websites met als doel om het functioneren van deze websites te kunnen optimaliseren. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd.

2. Het delen van gegevens met ANWB Rijopleiding en vertrouwelijke omgang met uw gegevens

Om ervoor te zorgen dat opvolging van het onderzoek mogelijk is door ANWB Rijopleiding op persoonlijk niveau, is deelname aan het onderzoek niet anoniem. Door deelname aan het onderzoek geven cliënten van ANWB Rijopleiding toestemming om hun gegevens met ANWB Rijopleiding te delen. Dit wordt gecommuniceerd bij de uitnodiging voor het onderzoek. Deze gegevens worden enkel aan ANWB Rijopleiding teruggekoppeld met als doel de dienstverlening te verbeteren, en worden uiteraard nooit met derde partijen gedeeld.

Tevreden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

3. Cookies

Een cookie is een klein bestand die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen als het gevolg van het gebruik van cookies wordt gebruikt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Op de cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen en Teveden doet verder niets met cookies. Het gebruik van cookies kan via de instelling van uw computer worden uitgeschakeld.

4. Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Tevreden streeft ernaar al het haalbare te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen. Tevreden treft hoge veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen.

5. Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers geldt dat op alle producten en diensten van Tevreden haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In deze voorwaarden zijn diverse bepalingen opgenomen om te waarborgen dat de opdrachtgevers bijdragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek met inachtneming van de privacy.

6. Privacybeleid van Tevreden opdrachtgevers

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid, indien u daar toestemming voor hebt gegeven, om uw persoonsgegevens te downloaden en verder te verwerken in andere systemen. Opdrachtgevers die data van klanten gebruiken bepalen zelf hun eigen privacybeleid. De Tevreden onderzoeksplatformen voorzien in dit geval uitsluitend in de onderzoeksmogelijkheid.

7. Spelregels voor respondenten

Voor respondenten gelden spelregels voor deelname aan het onderzoek. Deze spelregels waarborgen een hoogwaardige kwaliteit van onderzoek en verminderen de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik daarvan.

8. Waarborg betrouwbaarheid onderzoek

Indien Tevreden op basis van analyse(s) van onderzoeksresultaten de betrouwbaarheid van één of meerdere reactie in twijfel kan of moet trekken, dan kan Tevreden, zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever of respondent nodig is, de betreffende reactie(s) verwijderen. Bovendien kan Tevreden bij het vermoeden van opzet door haar opdrachtgevers sanctionerende maatregelen nemen, echter pas na overleg met de opdrachtgever.

9. Gegevens wijzigen of verwijderen

Respondenten kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Daarnaast kunnen zij op elk gewenst moment hun persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.

10. Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking of verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@tevreden.nl onder vermelding van “Privacy”.

11. Aanpassingen

Tevreden behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Aanpassingen in deze privacyverklaring worden uitsluitend aangekondigd door een aanpassing via de privacy verklaring op deze website.

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. Tevreden BV is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.